(Electronic Document Manange System : e-Office)

ระบบบริหารจัดการหนังสือราชการ
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.มหาสารคาม เขต 1

กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
85 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 081-7399633