ระบบบริหารงานองค์กร
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ระบบรายงาน
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ผู้ดูแลระบบ
ป้ายโฆษณา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1

รหัสผ่านโปรแกรม School  Mis ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบรบือ และขอให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูล ปีการศึกษา 2559 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  31 สิงหาคม 2560

ไฟล์รหัสผ่านเข้าสู่โปรแกรม อำเภอบรบือ (แก้ไข เพิ่มเติม รร.บ้านแดงน้อย)

 

ผลการรายงานการรับนักเรียน อนุบาล 3 ขวบ

 

ตรวจสอบการรายงาน ผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 

การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ จังหวัดมหาสารคาม

ผลการการดำเนินงาน (.doc)    การนำเสนอผลการดำเนินงาน (.ppt)

 

ตรวจสอบผลการรายงานคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปี 2559

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support

หนังสือราชการจาก สพฐ.

หน่วยงานพันธมิตร
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แบบสอบถามความคิดเห็น
ท่านต้องความรู้ในงานเรื่องใดมากที่สุด
 
[เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต]
ป้ายโฆษณา
ID-Plan