ระบบบริหารงานองค์กร
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ระบบรายงาน
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ผู้ดูแลระบบ
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1

ผลการรายงานการรับนักเรียน อนุบาล 3 ขวบ

 

ตรวจสอบการรายงาน ผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 

การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ จังหวัดมหาสารคาม

ผลการการดำเนินงาน (.doc)    การนำเสนอผลการดำเนินงาน (.ppt)

 

ตรวจสอบผลการรายงานคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปี 2559

 

ผลการรายงานการดำเนินงานลูกเสือ ปี 2559

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support

หนังสือราชการจาก สพฐ.

หน่วยงานพันธมิตร
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แบบสอบถามความคิดเห็น
ท่านต้องความรู้ในงานเรื่องใดมากที่สุด
 
[เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต]
ป้ายโฆษณา
ID-Plan